Εις Μνήμη: Καθηγητής Βασίλειος Χαραλαμπάκης.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2005;8:127-128.