Βιολογικές απόψεις της χρήσης των μονίμων μαγνητών και των στατικών μαγνητικών πεδίων στην Ορθοδοντική.

Μ.Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:145-57.

Σκοπός της παρούσης βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των πιθανών βιολογικών επιδράσεων που υφίστανται κατά τη χρήση των μόνιμων μαγνητών και των στατικών μαγνητικών πεδίων που προέρχονται από αυτούς στην ορθοδοντική. Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη νέων, μικρού μεγέθους και μεγάλης απόδοσης μαγνητών από σπάνιες γαίες, που παράγουν στατικά μαγνητικά πεδία, και η δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών τους στην ορ8οδοντική αύξησε σημαντικά το σχετικό ενδιαφέρον. Μέχρι σήμερα η επίδραση των στατικών μαγνητικών πεδίων στη δραστηριότητα των οστεοβλαστών και περαιτέρω στην ορθοδοντική μετακίνηση παραμένει ένα θέμα πρός διερεύνηση.
0 συγγραφέας εξέτασε την επίδραση των στατικών μαγνητικών πεδίων σε κυτταρικές καλλιέργειες οστεοβλαστών, που βρίσκονταν κάτω από την επίδραση μαγνητικών πεδίων έντασης 178 mT (miliTesla), τα οποία παρήγαγαν μαγνήτες νεοδυμίου-σιδήρουβdριου (Ne2Fe14Β). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της in vitro μελέτης, δεν κατέστη δυνατό να απσδειχ8εί μια πιθανή επίδραση των στατικών μαγνητικών πεδίων στη δραστηριότητα των οστεοβλαστών. Σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι τα στατικά μαγνητικά πεδία που παράγονται από τους μικρού μεγέ8ους μόνιμους μαγνήτες σπάνιων yαιών που χρησιμοποιούνταί στην ορθοδοντική δεν έχουν κανένα βλαπτικό αποτέλεσμα στους ιστούς ή στα κύτταρα. Τα καλύτερα ή ταχύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν ορισμένοι ερευνητές με χρήση μονίμων μαγνητών, φαίνεται ότι οφείλονται περισσότερο στις μηχανικές ιδιότητες των διαφόρων μαγνητικών συστημάτων και λιγότερο στις βιολογικές ιδιότητες των μαγνητικών πεδίων. Για να αποφεύγεται η διάβρωση και η τοξικότητα των μονίμων μαγνητών όταν χρησιμοποιούνται κλινικά, συνιστάται η επικάλυψη τους με διάφορα βιοσυμβατά υλικά.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:M.Α. Παπαδόπουλος, Λέκτορας, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη