Βιβλιοκριτική: Rakosi T, Graber T. Orthodontic and Dentofacial Orthopedic Treatment. Stuttgart-New York 2010: Thieme Verlag KG.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2011;14:67-70.