Βιβλιοκριτική του: Papadopoulos MA. Orthodontic treatment for the Class II noncompliant patient. Current principles and techniques. Edinburgh: Elsevier, Mosby, 2006.

Αθανάσιος Ε. Αθανασίου

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10:129-130.