Αραιοδοντία: αιτιολογία και αντιμετώπιση

Νικόλαος Γκαντίδης, Συμεών Ψωμιάδης, Νικόλαος Τοπουζέλης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10:75-92.