Απορρόφηση ρίζας νεογιλών δοντιών: μια ανασκόπηση

Βασίλειος Φ. Ζυμπερδίκας, Αθανάσιος Ε. Αθανασίου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2016;19:61-80