Ανωμαλίες των άκρων και σύνδρομα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Ι.Μορφογένεση και δυσμορφογένεση των άκρων.

Φ. Ν. Συνοδινός, Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:129-150.

Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλά σύνδρομα η εμφάνιση ανωμαλιών από το κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα (ΚΠΣ) συνδυάζεται με εκδήλωση ανωμαλιών από τα άκρα. Η ύπαρξη κάποιου κοινού παρονομαστή, ο οποίος να εξηγεί την ταυτόχρονη εμφάνιση των ανωμαλιών αυτών, μπορεί να αποκαλυφθεί μέσω της προόδου της μοριακής βιολογίας και της γενετικής. Είναι γνωστό ότι σε όλη τη διάρκεια της εμβρυογενέσεως, πολλές φορές γίνεται χρήση από τον οργανισμό, των ίδιων γονιδίων για την ανάπτυξη διαφορετικών ανατομικών δομών, γεγονός που όπως λέγεται αποτελεί οικονομία της φύσεως.
Η ανάλυση των βασικών μηχανισμών που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των άκρων, και η ταυτοποίηση αντίστοιχων μορφογενετικών μηχανισμών του ΚΠΣ, αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη κατανόηση της οπιοπαθογένειας της ταυτόχρονης εμφανίσεως ανωμαλιών από το άκρο και το ΚΠΣ σε πολλά σύνδρομα. Απώτερος στόχος είναι η πρόληψη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.
Σκοπός του πρώτου μέρους της εργασίας αυτής είναι να περιγραφούν, με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία, οι μηχανισμοί της ανάπτυξης των άκρων, με ειδική αναφορά στη σχέση που μπορεί να έχουν με αντίστοιχους μορφογενετικούς μηχανισμούς του ΚΠΣ. Στο δεύτερο μέρος, θα περιγραφούν οι εκδηλώσεις από τα άκρα, σε ορισμένα χαρακτηριστικά σύνδρομα που αφορούν το ΚΠΣ.