Αντι-BMP4 μονοκλωνικό αντίσωμα καθυστερεί την οστεογένεση στην κάτω γνάθο και επηρεάζει τη διαφοροποίηση των οδοντινοβλαστών.

Δέσποινα Σ. Κουσουλάκου, Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Σταύρος Λ. Κουσουλάκος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2006;9:35-45.