Αντιμετανάστευση εγκλείστων κυνοδόντων: Αναφορά τεσσάρων περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Idris Faiq Qaradaghi
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2009;12:35-42.