Αιτιολογία, ταξινόμηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των χειλεοϋπερωιοσχιστιών

Σοφία Μαυρουδή, Λήδα Ρεκοπούλου, Νικόλαος A. Παπαδόπουλος, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10:103-128.